Home
Italian - ItalySlovensko (Slovenija)English (United Kingdom)

LOGINDelovni sklopi

Projekt je razdeljen na 7 delovnih sklopov (WP), ki vključujejo projektne aktivnosti:

  • WP1 Koordiniranje in upravljanje
  • WP2 Strateško načrtovanje
  • WP3 Skupno razvijanje sistema »Slow Tourism« skozi pilotne akcije
  • WP4 Skupni marketing
  • WP5 Informiranje
  • WP6 Pripravljalne aktivnosti
  • WP7 Komunikacijski načrt

Sledi kratek seznam doslej izvedenih projektnih aktivnosti po WP

DS1   KOORDINIRANJE IN UPRAVLJANJ

Za tekoče upravljanje je bil ustanovljen projektni odbor, ki ga sestavlja po en predstavnik vsakega partnerja. Naloga odbora je, da sledi izvajanju projekta po WP, pripravlja in ureja poročila o izvedenih aktivnostih ter finančna poročila,  sodeluje na sestankih ter pri vseh aktivnostih potrebnih za izvedbo projekta, vključno z finančnim, administrativnim in upravnim usklajevanjem.
Priredili smo 2 izmed 3 predvidenih projektnih srečanj: Uvodno konferenco v Cervii dne 18.-19. maja 2010, na kateri so se vsi partnerji sestali za obravnavo projektnih aktivnosti. Vmesno srečanje, ki se je odvijalo v kraju Quarto d’Altino (VE) 8. in 9. junija 2011, na katerem se je 18 PP sestalo za obravnavo izvedenih aktivnosti in planiranje nadaljnjih dejavnosti.

DS2 STRATEŠKO NAČRTOVANJE

Zaključili smo analizo konteksta,  ki jo je vodil prof. Moreno Zago iz Univerze v Trstu v sodelovanju s strokovnjakom Stefanom Dall’Aglio in slovenskimi projektnimi partnerji (RRA Kranj in STO). Preverili smo trenutno lokalno ponudbo, prednosti in šibkosti turističnih virov in produktov ter opredelili izhodiščno stanje posameznih projektnih območij na osnovi produktov, ki jih nameravamo oblikovati na novo, okrepiti in vrednotiti v luči slow tourisma. Nadalje je skupina strokovnjakov opredelila smernice za oblikovanje celostnega turističnega produkta “Slow tourism” glede na njegove posamezne sestavne sektorje (opazovanje ptic, rečni turizem, kolesarski turizem itd.) kar nam bo omogočilo, da vzpostavimo omrežje SLOWTOURISM z javnimi in zasebnimi turističnimi akterji projektnega območja. Rezultate omenjenih aktivnosti smo predstavili na 12 delavnicah (5 v Italiji in 5 v Sloveniji), ki so se odvijale marca in aprila 2011 in katerih se je udeležilo 233 nosilcev interesov.

DS3 SKUPNO RAZVIJANJE SLOW TOURISM S PILOTNIMI PROJEKTI

Zaključili smo lokalna srečanja na partnerskem območju, ki so bila namenjena širjenju slow filozofije med turističnimi operaterji in promociji instrumentov iz DS 2. Nadalje smo pripravili obrazec za pristop k omrežju slow tourism turističnih operaterjev in nosilcev interesov ter zbiramo vpise. Info
Nadalje smo začeli izvajati pilotne projekte, ki so namenjeni ureditvi slow točk za opazovanje ptic, rečni turizem, naravoslovni turizem, športni in kolesarski turizem. Info

DS 4 SKUPNO TRŽENJE

Pripravili smo skupni logotip projekta ter nekaj skupnega promocijskega gradiva: letaki, roll-up, brošuro “Slow območja”. Poleg tega pa izbiramo slow poti na italijanskem in slovenskem območju, ki bodo vključene v predvideno brošuro. Gradio bomo nato uporabili za širjenje in promocijo projekta in slow turističnih poti. Info

DS 5 INFORMIRANJE

V kratkem bomo začeli izvajati aktivnosti za informiranje turističnih akterjev na projektnem območju. Izobraževalni program za usposabljanje vodičev in akterjev bo sestavljen iz teoretskega dela, s katerim bomo širili pojme slow tourisma, smernice itd. ter iz prakse na terenu, ki bo potekala preko “predavanj na terenu”, študijskih ogledov posameznih projektnih območij. Obenem bomo opredelili tudi didaktične aktivnosti namenjene šolam za širjenje tematik slow tourisma, počasnega turizma, sonaravnega in odgovornega turizma. To bomo izvedli preko informiranja in obveščanja dijakov na celotnem območju izvajanja projekta in preko priprave didaktičnega gradiva in študijskih ogledov za šolske upravitelje, ki si bodo ogledali opremljene slow točke, ter osveščanja udeležencev o tematikah slow. 

DS6   PRIPRAVLJALNE DEJAVNOSTI

Pripravljalne aktivnosti so končane, cilji, ki smo jih načrtovali pa doseženi skladno z namenom projekta.

DS7   KOMUNIKACIJSKI NAČRT

Zaključile so se uvodna konferenca za predstavitev projekta, ki se je odvijala v Cervii 20. maja 2010. Pripravili smo spletno stran projekta: www.slow-tourism.net, na kateri so na voljo podatki in informacije o sestavi projekta, projektnih partnerjih, aktivnostih, ki jih izvajamo, gradivo, ki ga bomo pripravili v teku izvajanja projekta. Spletno stran stalno posodabljamo. Nadalje smo pripravili tudi dve številki elektronskega glasila in smo objavili 67 člankov o projekt na območju izvajanja programa.